Project

Natuurherstel en klimaatbuffers

Het natuurbeleid streeft naar een robuuste en veerkrachtige natuur in verbinding met de maatschappij en de economie. Beekdalherstel in klimaatbuffers zou deze verbinding in potentie kunnen maken. Wat de bepalende succesfactoren zijn voor een dergelijke verbinding en wat de sturingsmogelijkheden voor de overheid zijn, dient verder verdiept te worden.

Om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering zullen maatregelen genomen moeten worden. Het is daarbij belangrijk te verkennen wat de ecologische en bestuurlijke mogelijkheden zijn. Aandacht voor de waterproblematiek ligt daarbij voor de hand. Zeker nu steeds duidelijker wordt dat o.a. op de hogere zandgronden droogte vaker zal gaan voorkomen, waardoor de wens aan voldoende oppervlaktewater voor natuur en landbouw zal gaan stijgen. Het Deltaprogramma Zoetwater bevat reeds vele maatregelen en initiatieven die als doel hebben om de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken. Voor zowel natuurontwikkeling als voor waterhuishoudkundige verbetering wordt vaak gekeken naar maatregelen in en rond beken. In de huidige praktijk levert het herstel van beken en beekdalen vaak nog niet het gewenste natuurrendement op omdat aquatische en terrestrische doelen als tegengesteld worden gezien en veel herinrichting zich beperkt tot een pleksgewijze en weinig integrale uitvoering (OBN 2017). Experts zien kansen voor een integraal natuurherstel van beekdalen met een meer stroomgebiedsbrede aanpak, gebaseerd op hydrologische maatregelen in zowel het infiltratiegebied als het beekdal zelf. Een integrale aanpak op grotere schaal zou ook perspectief kunnen bieden voor watervraagstukken in omliggende landbouw (droogte) en stedelijk gebied (wateroverlast bij heftige buien).

Integrale aanpak

Een integrale aanpak op grotere schaal zou moeten leiden tot een meer veerkrachtig socio-ecologisch systeem, omdat een koppeling tussen natuurherstel en het verminderen van klimaateffecten op de landbouw en de stad gemaakt wordt. Een dergelijke aanpak zorgt echter ook voor extra complexiteit, omdat niet alleen met ecologische aspecten rekening gehouden moet worden en de aanpak bestuurlijke grenzen overstijgt. In dit project zal verkend worden wat de mogelijkheden zijn van klimaatbuffers in beekdalen om de veerkracht van natuur en het socio-ecologische systeem daaromheen te versterken en voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Publicaties