Project

Natuurinclusief gedrag van burgers

Het bevorderen van natuurinclusief gedrag van burgers draagt bij aan de gewenste transformatie naar een natuur-inclusieve samenleving. Het gaat daarbij o.a. om het ondersteunen en verleiden van burgers en burgerinitiatieven door het ontsluiten van bestaande kennis over maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak voor biodiversiteitsmaatregelen en natuur

Dit projectvoorstel is er op gericht kennis over maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak voor biodiversiteitsmaatregelen en natuur te ontsluiten, specifiek aansluitend bij het SIA-onderzoeksproject “Natuurinclusief gedrag van burgers: ondersteunen en verleiden”, onlangs ingediend door een Consortium geleid door Hogeschool Van Hall Larenstein. De KoM-inbreng zal in de voorbereidende fase van het SIA-project bijdragen aan methodeontwikkeling op het gebied van inventarisatie en analyse van natuurbetrokkenheid van burgers. Natuurinclusief gedrag wordt in dit verband door het Regieorgaan SIA niet alleen beschouwd als gericht op behoud en herstel van biodiversiteit, maar ook op bijvoorbeeld klimaat, gezondheid en leefomgeving. Het gaat hierbij zowel om groepen burgers die nog geen grote natuurbetrokkenheid hebben, als om natuurinclusief denkende burgers, die een voortrekkersrol kunnen vervullen. De te ontwikkelen methoden voor inventarisatie en analyse moeten in ieder van een achttal voorbeeldstudies ingezet kunnen worden om vergelijkbaarheid van de voorbeeldstudies te waarborgen.

Publicaties