Project

Natuurlijke zuivering

Dit project betreft het ontwikkelen en verdiepen van gekwantificeerde kennis over de uitwisseling van stoffen tussen bodem-oppervlaktewater-grondwater, met accent op afbraak- en omzettingsprocessen in bufferzones, moerassen, zuiverings-, beekbegeleidende en doorstroommoerassen en de natuurlijke zuiveringscapaciteit van cascades van organismen en toepassing in zuiveringssystemen en natuurlijke zuiveringsaanpak in het landelijk gebied.

Ondanks de uitvoering van veel herstelprojecten en investeringen in het verminderen van nutriëntenconcentraties en vervuilende stoffen, blijft de ecologische waterkwaliteit achter op de gestelde doelen.

Optimalisatie van de natuurlijke zuivering van oppervlaktewateren zou kunnen bijdragen aan verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit (kerndoel MMIP).

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de processen die de natuurlijke zuiveringscapaciteit van aquatische systemen bepalen en daaruit al dan niet gestuurde toepassingen te duiden om deze capaciteit te gebruiken en vergroten.
Hierbij worden voor natuurlijke zuiveringstypen bestaande onderzoeken geëvalueerd en nieuwe experimentele onderzoeken uitgevoerd om de omstandigheden waaronder verschillende organismegroepen (functionele soortengroepen) meer of minder optimaal bijdragen aan de opname-, afbraak- en omzettingsprocessen, en de rol van trofische cascades die hierbij optreden, te identificeren, uit te werken en kwantificeren.

De opgebouwde kennis wordt gebruikt om een blauwdruk te maken voor optimale toepassing in verschillende typen natuurlijke zuivering en de vergroting van de zuiveringscapaciteit in de praktijk.  

Publicaties