Project

NEW HARMONICA

De doelstelling van het NEW HARMONICA project is het ontwikkelen van een systematische benadering met maatregelen en indicatoren om stikstof-, fosfaat- en broeikasgasemissies naar het milieu (water, lucht, bodem) te beperken, zodat wordt voldaan aan de milieudoelstellingen op regionale schaal.

In het project is het stroomgebied van de Maas opgenomen en hiervan neemt Vlaamse Milieumaatschappij het Belgische deel voor zijn rekening. De resultaten worden geëvalueerd in een internationale werkgroep met beleidsmedewerkers en onderzoekers uit Noordwest Europa (NW Europe Policy-Science Working Group). Deze werkgroep bestaat met succes al meer dan 10 jaar onder regie van het Ministerie van LNV en ook het ministerie van I&W participeert in deze werkgroep. NEW HARMONICA levert een combinatie van integrale, technische analyses van stikstof-, fosfaat- en broeikasgasemissies in drie deelstroomgebieden (een deelgebied van de Maas en twee in Engeland) gebruikmakend van een integrale benadering. Evaluaties van de bestaande governance in de drie regio’s worden gebruik voor aanbevelingen voor verbetering van de governance op regionale schaal voor vermindering van emissies van stikstof-, fosfaat- en broeikasgasemissies. De resultaten worden via de policy-science working group gebruikt voor beleidsondersteuning en met name voor de implementatie van de doelen van de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijnwater op regionaal niveau. Het project is een conserted action zodat met gezamenlijke inspanning van rijksoverheid, regionale autoriteiten en WUR de doelstellingen zullen worden gerealiseerd.

Publicaties