Project

Niet-doelwit planten in kader van NL en EU toelating

Beleidsmatig is er voor de toelating behoefte aan onderbouwing van de blootstelling van de non-target evaluatie zone (niet doelwit planten en arthropoden) en onderbouwing van goed implementeerbare driftreducerende maatregelen voor deze zone.

Doelstellingen project

Het project richt zich op kennisontwikkeling om tot verdedigbare schattingen van depositie op niet-doelwit planten en arthropoden te komen en het voorbereiden van een tiered approach voor de risicobeoordeling i.k.v. NL en EU toelating. Onbeantwoorde kennisvragen worden geïdentificeerd welke verdere invulling van hogere tiers in de weg staan.

Aanpak en tijdspad

Kennisontwikkeling is nodig om tot verdedigbare schattingen van depositie op niet-doelwit planten te komen is in kaart gebracht bij bespuiting van veldgewassen én fruitteelt- en boomteeltgewassen. In analogie met de blootstelling van waterorganismen (werkgroep Blootstelling Waterorganismen; BTG 2 en 3) wordt een verkenning gemaakt van het verloop van de blootstelling in relatie tot de gewasontwikkeling en de actuele driftdepositie. Bij deze verkenning wordt ook gebruik gemaakt van recent beschikbaar gestelde beschikbare Duitse data (in aansluiting met harmonisatie drift) voor de non-target zone kort tegen het bespoten gewas.

Resultaten (beoogd)

Blootstelling in relatie tot gewasontwikkeling en actuele drift met daarbij tevens gebruik van Duitse data uit harmonisatietraject.

Publicaties