Project

Nieuwe businessmodellen voor verbinding met consument en burger in biologische voedselketens

De kern van de kennis en innovatieopgave van deze PPS is de vraag hoe nieuwe vormen van verbinding tussen bedrijven in de voedselketen en burgers en consumenten, effectief en efficiënt omgezet kunnen worden naar werkbare organisatie en business modellen. Het thema verbondenheid komt voort uit de sociale paragraaf van duurzaamheid en is door de coalitie in deze PPS geagendeerd als zeer relevant voor de verdere ontwikkeling en groei van de biologische landbouw.

DoelHoofddoelstelling van deze PPS zijn nieuwe business modellen voor de verbinding van bedrijven in de biologische voedselketens met consumenten en burgers. Met verbinding wordt bedoeld het vormgeven aan verbondenheid als uitgangspunt: de sociale dimensie van duurzaamheid, gevoed door waarden en wensen van burgers en consumenten:

WerkwijzeIn het onderzoek staan cases in de praktijk centraal. Doel is om met de theoretische kennis de praktijk te voeden en te experimenteren. Om vervolgens met de opgedane ervaringen uit de cases de theorie verder te ontwikkelen. De cases bestaan uit (i) bestaande cases, in verleden ontwikkeld en (ii) nieuwe cases. De cases in deze PPS komen uit het bedrijfsleven zelf. De bestaande cases komen uit de (financierings)portfolio van de Triodos bank, een bank die veel initiatieven trekt die vernieuwend zijn in hun opzet en werkwijze. De nieuwe cases komen van het in deze PPS deelnemende bedrijfsleven die daarmee wil experimenteren. Deze cases zullen begeleid worden door experts die ervaring hebben met nieuwe business modellen. De nieuwe cases verschillen qua focus en qua partners.

Als rode draad gebruiken we het framewerk van de participatieladder van Jules Pretty.  Deze ladder is opgesteld als hulp-raamwerk bij het doordenken en vormgeven van verschillende gradaties van burgerparticipatie en geeft in een 7 tal stappen verschillende gradaties van participatie van volledig niet deelnemen naar volledige zelfsturing. We gebruiken deze ladder als uitgangspunt in de visievorming en zullen op basis van de ervaringen en inzichten gaande weg de stappen verder detailleren en operationaliseren. Dit dient niet alleen als positioneringsraamwerk voor de businesscases, maar zal ook gaan fungeren als inspiratiebron en checklist voor nieuwe businesscases in de toekomst.

Publicaties

Brochure Verbindend ondernemen.  Betekenisvolle biologische sector, vandaag en (over)morgen. Hans Dagevos, Frank Wijnands en Marieke Meeusen. September 2017.