Project

Nieuwe en adaptieve teelten

Klimaatadaptatie staat op de agenda in de open teelten (overheden, bedrijven en boeren). Door extreme buien, droge zomers en hittegolven ervaren boeren direct de gevolgen van klimaatverandering, vooral door veel lagere gewasopbrengsten en bijvoorbeeld door hoge kosten voor beregening en sterk varierende beschikbaarheid van zoetwater.  Daarbij speelt dat vaak vooral de hoog salderende gewassen kwetsbaar zijn.  Gewas- teelt- en rassenkeuze zijn maatregelen die prominent naar voren komen als potentiele adaptatiemaatregelen. Tegelijkertijd is het inzicht in effectiviteit, de praktische haalbaarheid en het duurzam perspectief beperkt.

Het doel in dit project is het bij elkaar brengen en vergroten van de kennis over nieuwe en adaptieve teelten en klimaat-adaptieve rassenkeuze in de open teelten. Het geeft een overzicht van klimaat-risicos van huidige gewassen en er wordt inzicht gegeven in klimaatrisicos en  adaptatie-mogelijkheden voor boeren via toepassing van nieuwe gewassen. Op basis van langjarige gegevens van rassenonderzoek wordt een analyse gemaakt van de diversiteit in klimaatrobuustheid van verschillende rassen voor een aantal pilot-gewassen. Het project geeft zicht op kennisleemtes en draagt bij aan een innovatie-agenda op dit onderwerp ter ondersteuning van mogelijke PPS vorming met bedrijfslevenpartijen.

Publicaties