Project

No-regret maatregelen voor klimaatdoelen

Het doel van dit project is om individuele maatregelen of een set van maatregelen te identificeren die op relatief korte termijn en onder GLB door de praktijk kunnen worden toegepast voor het vastleggen van koolstof aan de bodem, die met een grote mate van zekerheid effectief zijn. Hiervoor moeten gegevens worden verzameld over koolstofvastlegging vanuit bijv project A.1, maar ook uit bijv. PPS bodem. Hiermee wordt een brug geslagen tussen wetenschappelijke kennis en de agrarische praktijk. De set no-regret maatregelen omvat uiteindelijk die maatregelen die op relatief korte termijn en ook blijvend op lange termijn kunnen worden ingevoerd in de agrarische bedrijfsvoering en met een hoge mate van zekerheid bijdragen aan de realisatie van het doel om 0,5 Mton extra CO2-opslag op minerale landbouwgronden te realiseren in 2030 en volgende jaren. In aanvulling daarop worden trade-off effecten van maatregelen verkend en meegenomen in de overweging bij het definiëren van een maatregel als no-regret. Het is te verwachten dat no-regret maatregelen ook bijdragen aan de doelstellingen voor het Nationaal Programma Landbouwbodems. Geschikte no-regret maatregelen kunnen liefst relatief eenvoudig worden opgenomen in de herziene versie van het GLB.

Dit project verschaft inzicht in no-regret maatregelen en activiteiten in de landbouwpraktijk die bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelen rondom landgebruik en landbouw en die geschikt zijn om via GLB te stimuleren en te waarderen. De geselecteerde maatregelen zijn bewezen effectief en geschikt ten aanzien van koolstofvastlegging, langdurige opname en toepasbaar in de gangbare landbouwpraktijk en hebben geen of een beperkt risico op afwentelingseffecten.

Publicaties