Project

NutriBudget - Optimalisatie van het nutriëntenbudget in de landbouw

Het NutriBudget project heeft als doel om nutriëntenstromen en -budgetten van agrarische systemen te optimaliseren.

Via een geïntegreerd nutriëntmanagementplatform worden zowel boeren als nationale en regionale beleidsmakers gefaciliteerd in het maken van duurzame keuzes op het gebied van nutriëntenmanagement in de landbouw. Dit gebeurt op basis van een inschatting van de gewasbehoefte, de bodemleverantie en de onvermijdelijke verliezen. Deze inschatting wordt gemaakt met behulp van integrale bodem-gewassystemen. Waar bestaande systemen zich vaak beperken tot stikstof en fosfaat of één bedrijfstype, kunnen de systemen op dit platform alle belangrijke nutriënten voor plantengroei (N, P, K, S, Mg, Ca, Zn, Cu) en koolstof in beeld brengen, en wordt er onderscheid gemaakt tussen conventionele, agro-ecologische en biologische agrarische bedrijfssystemen.

Het nutriëntenmanagement op een bedrijf wordt geëvalueerd aan de hand van een set kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op het gebied van bodem -en waterkwaliteit, broeikasgasemissies, biodiversiteit, en gewasopbrengst -en kwaliteit. Om van een huidige naar een gewenste nutriëntenstatus te komen, worden de KPI’s geoptimaliseerd. Deze optimalisatie wordt gekoppeld aan bedrijfs- en locatie-specifieke maatregelen, wat resulteert in een op maat gemaakt nutriëntenmanagementplan. Het kunnen opschalen van bedrijfsresultaten zal collectieve acties stimuleren, zodat beleidsmakers, bedrijven, agrarisch adviseurs, boeren, en andere betrokkenen samen kunnen werken aan een duurzame landbouwsector.

Publicaties