Project

NVK Rapportage

Ten behoeve van de Natuurverkenning 2050 wordt een derde scenario uitgewerkt, waarin natuur wordt verbonden met andere maatschappelijke opgaven. Het PBL wil met dit scenario bijdragen leveren aan het traject naar een Agenda Natuurinclusief en een verbinding leggen tussen toekomstig natuurbeleid en andere ruimtelijke en landbouwopgaven.

In 2020 is een tussenrapportage van de Natuurverkenning 2050 uitgebracht. Ten behoeve van deze verkenning wordt momenteel een derde scenario ontwikkeld en ruimtelijk uitgewerkt waarin natuur wordt verbonden met andere maatschappelijke opgaven. Daarnaast wordt de impact van het geschetste toekomstbeeld in het scenario op natuurdoelen geanalyseerd. De resultaten van dit scenario worden door PBL niet zelfstandig uitgebracht, maar geïntegreerd in de landbouw-natuurverkenning en de Ruimteverkenning - Nederland Later 2.0. Het PBL wil op deze wijze een bijdrage leveren aan het traject naar een Agenda Natuurinclusief en een verbinding leggen tussen toekomstig natuurbeleid en andere ruimtelijke en landbouwopgaven.

Het hier geformuleerde project heeft tot doel om het derde scenario van de Natuurverkenning 2050 te rapporteren als ook de ruimtelijke uitwerkingen van de drie scenarios via een storymap te verhelderen.

Publicaties