Project

Oesterherstel Voordelta

In de Voordelta komen van nature platte oesters voor, een soort die nu sterk in de belangstelling staat. In dit 4-jarige project wordt verder in kaart gebracht wat de status van de platteoesterpopulatie is in termen van leeftijdsopbouw, overleving, reproductie, en geassocieerde biodiveristeit.

Platteoesterbanken kwamen ooit voor in ongeveer 20% van de Nederlandse Noordzeebodem. Nadat de soort in rifvorm bijna een eeuw uitgestorven was geweest, werd hij in een vooronderzoek herontdekt, door duikers van Bureau Waardenburg. In de Voordelta, aan de Noordzeekant van de Brouwersdam, werd in 2016 een bank van platte oesters (Ostrea edulis) gevonden, in combinatie met andere schelpdieren. Sindsdien vindt in het gebied onderzoek plaats naar herstel van de platte oester. Onder het OSPAR-verdrag is de platte oester aangemerkt als bedreigde soort en habitat en er is een OSPAR-aanbeveling voor bescherming ervan. Verder heeft Nederland onder de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie voor de descriptor zeebodemintegriteit onder meer het volgende milieudoel opgenomen: de terugkeer en het herstel van biogene riffen, waaronder platteoesterbanken.

Bekeken wordt nog wat de mogelijkheden zijn de ca. 40 ha grote oesterbank eventueel nader formeel te beschermen. Afhankelijk van de daarin te maken beleidskeuzen, kan het gewenst zijn gedurende een bepaalde periode een aantal parameters te monitoren die de omvang en conditie van de oesterbank vaststellen. Voorliggende vraag wordt zekerheidshalve vast geprogrammeerd voor 2020, maar kan in deze vorm komen te vervallen, indien beleidskeuzen anders uitvallen.

Publicaties