Project

Omvang en potentieel van eiwitproductie uit reststromen en eiwitgewassen

In het kader van de onder Missie A Kringlooplandbouw vallende MMIP A4 (Eiwitvoorziening uit (nieuwe) plantaardige bronnen) bestaat vanuit het ministerie van LNV behoefte aan een programmeringsstudie die bijdraagt aan het identificeren van te zetten stappen om de tweeledige doelstelling van MMIP A4 dichterbij te brengen. Het gaat hier om vergroting van het aandeel plantaardig eiwit (i) in het humane dieet en (ii) in de regionale productieketens. De programmeringsstudie stelt zich ten doel een routekaart te ontwikkelen die zicht geeft op de zetten stappen van de huidige situatie naar de doelen van MMIP A4.

LNV wil graag een programmeringsstudie voor MMIP A4 uitgevoerd zien. A4 is nog breed geformuleerd, terwijl er beleidsmatig ook behoefte bestaat aan concrete handvatten en een scherper beeld van de stand van (lopende) zaken. MMIP A4 formuleert doelstellingen zonder dat er wordt ingegaan op de uitgangspositie en de te zetten stappen in de richting van die doelstellingen. Op beide richt deze programmeringsstudie zich door (i) in beeld te helpen krijgen wat de huidige stand van zaken is zowel wetenschappelijk als in de praktijk en (ii) bij te dragen aan het identificeren van te zetten stappen in de richting van het in MMIP A4 ten doel gestelde.

De geformuleerde doelstelling is in wezen een tweeledige en is voor wat de consumptiezijde betreft heel specifiek: verander de huidige verhouding dierlijk/plantaardig van 60/40 naar 40/60 in 2030. Voor de productiezijde is de doelstelling algemener: verhoog het aandeel regionaal geproduceerd plantaardig eiwit. Er wordt voorzien dat de productiedoelstelling dichterbij te brengen is door de ontwikkeling en verbetering van plantaardige en nieuwe eiwitbronnen. Voor het dichterbij brengen van de consumptiedoelstelling wordt gewezen op het belang van de ontwikkeling van duurzame, gezonde en door de consument geaccepteerde plantaardige producten. Het tijdpad loopt in beide gevallen door naar 2030.

Doelstelling

De in de MMIP A4 geformuleerde doelstelling voor wat de consumptiezijde betreft is in feite een combinatie van wat in de Transitieagenda Biomassa & Voedsel (2018: 35, 37) staat en het advies Duurzaam en gezond van de Rli (2018: 88). Strekte de tijdlijn van de Transitieagenda om een 40/60-verhouding te realiseren zich nog uit tot 2050, de Rli stelt zich op het standpunt dat de 40/60-verhouding zich in 2030 heeft gerealiseerd. De MMIP A4 rekent ook op 40/60 in 2030.

Publicaties