Project

Onderbouwing koolstofvastlegging

Het project “Onderbouwing koolstofvastlegging” heeft tot doel de zekerheid van nationale metingen van koolstofvastlegging in het Slim Landgebruikprogramma te vergroten door de nationale resultaten te vergelijken met internationale gegevens uit wetenschappelijke literatuur en Europese projecten.

In het programma Slim Landgebruik worden gegevens verzameld uit lange termijn experimenten over de effectiviteit van verschillende koolstofmaatregelen (zoals verhogen graslandleeftijd, toevoegen organische stof, verminderen grondbewerking). Door de beperking van het aantal en/of de duur van de beschikbare experimenten zijn de kennis en de gegevens over de potentie van deze maatregelen op koolstofvastlegging in de bodem echter nog steeds beperkt en omgeven door onzekerheden. Door de Nederlandse bevindingen over koolstofvastlegging naast waarden uit het internationale onderzoek te plaatsen, wordt de zekerheid van Nederlandse metingen vergroot. Dit project heeft tot doel de bandbreedte van koolstofvastlegging per maatregel (kg CO2 per ha per jaar) te bepalen op basis van internationale bevindingen, die representatief zijn voor de Nederlandse omstandigheden.

De maatregelen die zijn vastgelegd in de CO2 Bodem zullen nader worden onderzocht in de internationale wetenschappelijke literatuur en databases binnen het EJP Soil programma. Specifiek zullen gegevens van het EJP-Soil CarboSeq-project worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het potentieel voor koolstofvastlegging voor specifiek bodembeheer. Dit onderzoek wordt vervolgens gebruikt om de resultaten uit Nederland meer zekerheid te geven.

Naast het effect van koolstofbeheer op de koolstofvoorraden in de bodem, zullen ook factoren worden besproken die de meeste variatie in koolstofvastlegging (bijv. bodemtype) verklaren. Dit moet leiden tot meer zekerheid over de effectiviteit van de koolstofmaatregelen en zal bijdragen aan aanbevelingen over hoe en waar bepaald bodembeheer het beste kan worden toegepast.

Publicaties