Project

Ondersteuning vervolg stikstofaanpak

Het kabinet heeft in april 2020 de structurele aanpak stikstof gepresenteerd. Hiermee wordt een belangrijke stap in het stikstofvraagstuk gezet, maar er zullen stevige aanvullende stappen nodig zijn om te komen tot realisatie van de condities voor VHR-doelbereik (Vogel- en Habitatrichtlijn). Daarnaast spelen andere problemen op het terrein van waterkwaliteit en klimaat. De vraag is wat de consequenties zijn voor landbouw en natuur in diverse gebieden waar de problemen integraal worden aangepakt.

De effecten van een gebiedsgerichte benadering worden in beeld gebracht en hoe de verschillen per gebied kunnen leiden tot verschillende keuzes om te komen tot de gewenste terugdringing van stikstof-deposities en gelijktijdige terugdringing van CO2-eq en verbetering waterkwaliteit (KRW).  WR werkt dit uit aan de hand van drie geografische gebieden.

Publicaties