Project

Onderzoek naar verwachte bijdrage van natuurinclusieve landbouw aan andere regionale opgaven zoals klimaatadaptatie en -miti

Natuurinclusieve landbouw wordt gezien als een onderdeel van de oplossing voor diverse (beleids)opgaven in het landelijk gebied. Dit project beoogt, daar waar mogelijk kwantitatief, inzichtelijk te maken op welke wijze natuurinclusieve landbouw efficiënt en effectief bijdraagt aan meerdere verduurzamingsopgaven tegelijkertijd.

Een belangrijke pijler binnen het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)

A5 Biodiversiteit in de Kringlooplandbouw is het verkrijgen van meer inzicht in de causale relaties tussen landbouw en biodiversiteit met speciale aandacht voor de synergie; hoe groot is de bijdrage die natuurinclusieve landbouw (NIL) kan leveren aan het realiseren van de verduurzamingsopgaven van het landelijk gebied. Inzichten die nodig zijn om tot beleidsintegratie van natuurinclusieve landbouw met klimaatmitigatie en adaptatie, beperking stikstofbelasting, vernatting veenweide, verhogen bodembiodiversiteit en het beperken van de inzet van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te komen.

Om recht te doen aan deze grote diversiteit in vormen van natuurinclusieve landbouw willen we verschillende ontwikkelingsrichtingen van natuurinclusieve landbouw in scenarios en interactief met en in verschillende regios uitwerken. Daarbij willen we bijdrage van deze vormen van natuurinclusieve landbouw aan deze verduurzamingsdoelen zoveel mogelijk kwantificeren.

Publicaties