Project

Ontwikkeling Business modellen Agroforestry

Agroforestry wordt gezien als een kansrijke vorm van landbouw. Deze PPS draagt bij aan de kennisontwikkeling en innovatie voor de juiste prikkels voor uitbreiding van landschapselementen en agroforestry in het agrarisch bedrijf. In experimenten en op praktijkbedrijven worden de ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en biodiversiteit gekwantificeerd. Samen met praktijkbedrijven worden kosten en belemmeringen in kaart gebracht en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van agroforestry systemen en inbedding van landschapselementen die economisch haalbaar zijn.

Er liggen momenteel grote mondiale uitdagingen in het terugdringen van CO2-uitstoot, herstel van biodiversiteit en verhogen van weerbaarheid van voedselproductiesystemen ten aanzien van klimaatverandering. Landbouw speelt een belangrijke rol in oorzaken van genoemde uitdagingen, maar is ook cruciaal in de bijdrage aan oplossingen.

Agroforestry is één van de innovaties voor de landbouw die een belangrijke rol kan spelen in het aangaan van uitdagingen waar de landbouw voor staat. Agroforestry, ook wel agrobosbouw genoemd, is de parapluterm voor een aantal landbouwmethoden. In agroforestry systemen worden houtige, meerjarige gewassen (bomen en struiken) bewust gemengd op hetzelfde perceel met akkerbouw, groenteteelt of grasland. Bomen en struiken kunnen worden aangeplant voor productiedoeleinden (bijvoorbeeld fruit, notenhout of biomassa), voor hun ecosysteemdiensten (zoals vastleggen koolstof, vergroten biodiversiteit) of een combinatie daarvan.

De ambitie van agroforestry is groot: er wordt reikhalzend uitgekeken naar de ecosysteemdiensten van agroforestry. In hoeverre agroforestry bijdraagt aan verschillende ecosysteemdiensten is echter onduidelijk. Het is van veel facetten afhankelijk waardoor onderzoeksresultaten uit landbouwsystemen elders in de wereld moeilijk te vertalen zijn naar de Nederlandse context. Koolstofvastlegging is bijvoorbeeld afhankelijk van bodemkwaliteit, boomsoort, aantal bomen en landbewerking. Bij biodiversiteit kunnen boomsoort, aantal bomen, gewasbeschermingsmiddelen en omgeving van het perceel mogelijk een rol spelen.  Beter inzicht in de ecosysteemdiensten van verschillende systemen is nodig om beleid verder vorm te geven en vorm te geven aan betrouwbare belonings- en financieringssystemen voor de boer. Aanvullend onderzoek- en innovatie is nodig om juiste prikkels te vinden hoe uitbreiding van landschapselementen en agroforestry past in het agrarisch bedrijf.

Met ketenpartijen en overheden wordt gewerkt aan mogelijkheden voor vergoeding van ecosysteemdiensten. Financiering, vergunningen, verwerking van toekomstige producten en andere relevante aspecten komen ook in dit onderzoek aan bod. Daarnaast zal een aantal agrarisch ondernemers intensief begeleid worden en zullen samen met hen agroforestry inrichtingsplannen opgesteld worden die gerealiseerd gaan worden.

Publicaties