Project

Onzekerheidsfactor Rav-emissiefactoren t.b.v. Wnb-vergunningverlening

De minister van IenW heeft de Rav-emissiefactoren vastgesteld om te beoordelen of de veehouderij voldoet aan de grenswaarde voor huisvesting op grond van het Besluit emissiearme huisvesting. De Rav-emissiefactoren bieden volgens het oordeel van de rechter onvoldoende zekerheid over de depositie van een individuele veehouderij om te kunnen hanteren in het kader van de Wnb. Een mogelijke oplossingsrichting zou kunnen zijn om de Rav-factoren te voorzien van een generieke onzekerheidsfactor. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen hoe met een nader te onderbouwen generieke onzekerheidsfactor met voldoende zekerheid kan worden aangetoond dat bedrijfswijzigingen in het hiervoor genoemde Wnb kader niet tot depositietoename leidt.     

De rechtbank heeft in diverse uitspraken natuurvergunningen vernietigd vanwege twijfel of de in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gehanteerde emissiefactor, waarop de Wnb-vergunning is gebaseerd, de werkelijke emissie van het veehouderijbedrijf met voldoende zekerheid weergeeft. Dit leidt tot onduidelijkheden bij betrokken partijen hoe emissies en deposities met voldoende zekerheid te berekenen. Een mogelijke oplossingsrichting zou kunnen zijn om de Rav-factoren te voorzien van een generieke onzekerheidsfactor. Het onderbouwen en vaststellen van een onzekerheidsfactor vraagt nader onderzoek. Doel van dit onderzoek is advies uit te brengen met mogelijke onderbouwing en vaststelling van zo’n onzekerheidsfactor. Het onderzoek brengt hiervoor  bestaande en nieuwe kennis bij elkaar. Op basis van statistische analyses wordt de omvang van spreiding in emissie tussen bedrijven met hetzelfde type emissiearme stallen in kaart gebracht. Met deze kennis wordt inzicht verkregen in de mate van onzekerheid die ontstaat bij toepassing van generieke emissiefactoren op individuele bedrijven als berekeningsmethode voor de bedrijfsemissie. Op basis hiervan wordt een rapport opgesteld met advies hoe in berekeningen voor WNb-vergunningen deze onzekerheid zodanig verdisconteerd kan worden dat zonder redelijke wetenschappelijke twijfel de emissie en daarmee gepaard gaande N-depositie niet toeneemt t.o.v. de bestaande situatie.

Publicaties