Project

Overdrachtsstudies van contaminanten in landbouwhuisdieren

Contaminanten in voer of milieu kunnen via het dier terecht komen in producten van dierlijke oorsprong en zo een bedreiging vormen voor de consument. Dat geldt zeker voor persistente stoffen zoals dioxines en PCB’s maar ook voor natuurlijke toxines. Daarbij speelt ook het metabolisme in het dier een rol, waardoor stoffen uiteindelijk in een gemaskeerde vorm in producten kunnen zitten. Het is van belang om inzicht te hebben in de relatie tussen gehaltes in voer en milieu en die in dierlijke producten. PBK-modellen kunnen een bijdrage leveren om het inzicht te vergroten en scenario’s, ook bij incidenten, door te rekenen.

Met in vitro modellen kunnen bepaalde parameters beter worden ingeschat en inzicht worden verkregen in het metabolisme. Zo is het onderzoek van belang voor de te nemen maatregelen bij incidenten met contaminanten. Daarnaast wordt via dit onderzoek inzicht verkregen in de relatie tussen normen voor diervoeders en dierlijke producten.

Doelstelling

Het onderzoek is bedoeld om te komen tot betere beleidsadviezen omtrent de consequenties van voer- of milieuverontreinigingen voor dierlijke producten in relatie tot de volksgezondheid. Doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de overdracht van contaminanten van voer/milieu naar dierlijke producten, inclusief de relatie tussen voer- en productnormen.

Werkwijze

De activiteiten worden per jaar vastgesteld en bestaan uit:

  • In vitro experimenten met contaminanten om inzicht te krijgen in metabolisme en opname. Waar mogelijk worden in vitro modellen voor de pens, darm en lever ingezet voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
  • Het bouwen van voorspellende kinetische modellen i.s.m. het RIVM.
  • Als bovenstaande aanpakken onvoldoende informatie opleveren wordt er een overdrachtsproef gedaan met landbouwhuisdieren, inclusief opzet, analyse en publicatie.

Projectresultaat

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de overdracht van contaminanten in landbouwhuisdieren, worden vastgelegd in internationale publicaties en gepresenteerd tijdens workshops en congressen. De ontwikkelde kinetische modellen worden ingezet bij beantwoording van beleidsvragen. Deze modellen worden beschikbaar gesteld via de website. Met de resultaten en modellen kunnen, bijvoorbeeld bij incidenten, adviezen worden gegeven omtrent de mogelijke gevolgen voor de consument maar ook voor de ondernemer. Ook kunnen ze een rol spelen bij het harmoniseren van normen in voer en levensmiddelen. Meer algemeen geven de resultaten inzicht in de bijdrage van dierlijke producten aan de blootstelling van consumenten aan bepaalde contaminanten. Door toepassing van in vitro modellen wordt tevens meer inzicht verkregen in de mogelijkheden om proefdieren te vervangen.

Publicaties