Project

Peatlands in the new circular and climate-positive production systems

Veenbodems zijn de meest kwetsbare bodems van Nederland en bevatten het grootste deel van de organische stof voorraad in de Nederlandse bodem. Afbraak van veen leidt tot bodemdaling, verliezen aan gemineraliseerde nutriënten en hoge CO2- en N2O-emissies (6,9 CO2-eq Mton/jaar). Het kabinet heeft een reductiedoelstelling van 1 Mton CO2-eq/jaar vóór 2030.

Door stijgende zeespiegels wordt beperking van de bodemdaling steeds urgenter. Door klimaatverandering neemt de veenafbraak bij ongewijzigd beleid eind deze eeuw met ca. 70% toe. Voor behoud van veen moet het zoveel mogelijk onder de grondwaterspiegel liggen. Daardoor nemen echter wegzijging en verdamping toe. Ook de verdamping van oppervlaktewater is hoog.

Veenbehoud vergt water

Veenbehoud vergt dus altijd water en hoe natter de oplossing des te meer het waterverbruik. De opgave is zo goed mogelijk behoud van veen (dus koolstof), met efficiënt gebruik van water en voorkoming van nutriëntenverliezen. Hiervoor moeten strategieën en tools worden ontwikkeld die dit mogelijk maken. Bij de tools denken we aan verbetering en testen en verifiëring van strategieën, modellen en oplossingen die gebruik maken van techniek en natuur.

De uitdaging

De uitdaging is: hoe kan veengrond worden gebruikt in een circulaire maatschappij? Kunnen we het effect berekenen van oplossingen en klimaatverandering? De doelstelling is om strategieën en tools te ontwikkelen voor het gebruik van veengronden in circulaire agri&food systemen, met efficiënt gebruik van water en nutriënten en beperking van broeikasgasemissies en koolstofverliezen.

Wat we opleveren

Opgeleverd worden een toolbox aan mogelijkheden en oplossingen maar ook aan manieren en modellen om een en ander door te rekenen en te evalueren en ten dienste te staan aan de implementatie van de technieken in de praktijk. Hiervoor wordt onder andere de model-combinatie SWAP-Animo verbeterd en uitgebreid aan de hand van veld- en labproeven. Daarvoor worden de metingen aan veldproeven met pompgestuurde onderwaterdrainage uitgebreid en verdiept. Op deze wijze wordt deze oplossing ook verder onderbouwd en bruikbaar gemaakt. We hopen het project te combineren met een ingediend NWO project LOSS om de kennis verder te verdiepen. Voor ondiepe veengronden en moerige gronden worden oplossingen gezocht zoals mengen van de veenlaag in de minerale ondergrond tot bv 1 m diepte of zelfs begraven van de veenlaag door omkering van het bodemprofiel en mogelijkheden voor alternatief landbouwkundig gebruik.

Publicaties