Project

POP3 Vitale teelt hyacint

In dit project wordt een nieuw duurzaam teeltsysteem ontwikkeld voor het telen van ziektevrije hyacintenbollen, een teeltsysteem waarbij gestreefd wordt naar 80% minder chemische middelen en waarbij de bodem substantieel minder wordt belast. Het nieuwe teeltsysteem wordt door een zorgvuldig uitgekozen groep partners uit de keten ontwikkeld in nauwe samenwerking met de overige ketenpartners.

Met dit nieuwe teeltsysteem willen we het negatieve toekomstperspectief van de hyacintensector wijzigen in een positief levensvatbaar perspectief. De effecten zullen in de hele keten merkbaar zijn doordat er een duurzame ziektevrije en residuvrije hyacintbol van hoogwaardige kwaliteit in de schappen komt te liggen en omdat buitenlandse exportmarkten met strenge virus- en ziekte-eisen bollen zich openen. De effecten zullen ook merkbaar zijn bij de stakeholders als het waterschap, de provincie en de gemeenten doordat de hyacintenteelt veel minder milieuvervuilend is en de bodem minder wordt belast.

Het project sluit goed aan bij de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen dat het Ministerie van LNV op 16 april 2019 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De visie beoogt een trendbreuk te initiëren in het denken en handelen over onder andere gewasbescherming door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen. De bloembollensector heeft dringend behoefte aan nieuwe systemen waarin met een zeer grote reductie van gewasbeschermingsmiddelen, gezonde bloembollen kunnen worden geproduceerd. Door een deel van de teelt (met name het uitgangsmateriaal) onder beschermde omstandigheden te doen (geen ziekte- en plaagdruk) hoeft er in dat deel niet gedompeld of gespoten te worden tegen ziekten en plagen. Door verkorting van de teeltduur met ongeveer de helft, en bovendien minder oogst- en verwerkingshandelingen en bewaring, wordt het aantal bespuitingen per bol verder gereduceerd. Ten slotte wordt er vitaler geteeld door schoon en gezond uitgangsmateriaal te gebruiken en een gecontroleerde water- en nutriëntengift.

Publicaties