Project

Praktijk-Raamwerk voor GLOBALG.A.P. v6

De veranderingen in de GLOBALG.A.P. versie 6 leiden tot aanpassingen in de bedrijfsvoering van de groenten- en fruittelers in Nederland. Ter ondersteuning worden er op nationaal niveau hulpdocumenten en een ‘national interpretation guideline’ (NIG) bij de richtlijnen gemaakt.

In dit project wordt een raamwerk ontwikkeld met kapstokken voor verschillende vormen van verdieping om te ontsluiten voor de telers. Het principe wordt allereerst op drie onderwerpen ontwikkeld en uitgetest. Dit zijn watergebruik, mestgebruik en de Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG). Deze afbakening komt voort uit de PPS resultaten die geschikt zijn om te vertalen naar handelsperspectieven voor telers.

In de inhoud van het raamwerk is de nationale interpretatie richtsnoer verrijkt en is de laatste wetenschappelijke kennis vertaald naar bruikbare ondersteunende informatie voor de telers. Hiermee kan de bedrijfsspecifieke risico-inventarisatie voor o.a. het water- en mestgebruik op het bedrijf en milieu-impact van gebruikte gewasbescherming worden gemaakt. Dit zijn bouwstenen voor het opstellen van een plan van aanpak om eventuele risico’s te mitigeren en verbeteringen door te voeren.

De potentiële doelgroep voor gebruik van het raamwerk is groot aangezien ca. 95% van de Nederlandse telers beschikt over een GLOBALG.A.P. certificaat. Ondanks allerlei hulpdocumenten is er behoefte aan vertaling van eisen naar bedrijfseigen plannen van aanpak. Dit gaat verder dan het aanpassen van de checklist en de beslisboom. Normaliter hebben de telers nauwelijks toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten en onderbouwingen. Met de laagdrempelige middelen zoals die in dit project worden voorgesteld, zou dat wel het geval moeten zijn.

Publicaties