Project

Productie van fosforzuur en organische zuren uit slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties en uit bermgras

Jaarlijks produceren afvalwaterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib. Een groot deel wordt nu verbrand zonder dat netto energieproductie plaatsvindt. De kosten die verbonden zijn aan het ontwateren, transporteren en verbranden van dit slib zijn hoog. Een alternatief is dit slib te gebruiken voor de productie van nuttige chemicaliën zoals azijnzuur en fosforzuur. Azijnzuur kan gebruikt worden om calciummagnesium-acetaat te produceren, een milieuvriendelijk dooimiddel voor het ijsvrij maken van wegen en vliegvelden. Ook kan het gebruikt worden om middellange vetzuren te produceren die o.a. gebruikt kunnen worden om gewasbeschermingsmiddelen te produceren. Fosforzuur kent vele toepassingen o.a. in de keramische industrie en bij de productie van kunstmest. Ook bermgras en sap uit bermgras kunnen in azijnzuur en fosforzuur worden omgezet. In Nederland worden grote hoeveelheden bermgras gemaaid en een hoogwaardige bestemming wordt nog gezocht.

In het project wordt technologie ontwikkeld voor de productie van azijnzuur en fosforzuur uit slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties en uit bermgras. Slib en bermgras zijn grote organische restromen waarvoor nog een hoogwaardige toepassing wordt gezocht. Azijnzuur en fosforzuur kunnen worden ingezet als grondstof voor diverse nuttige producten. De organische stoffen in slib en bermgras zijn complex en niet gemakkelijk verteerbaar voor micro-organismen. Om die verteerbaarheid te vergroten wordt een ontsluiting met loog voorzien. Vervolgens zetten bacteriën de toegankelijk gemaakte stoffen om in azijnzuur, waarbij ook fosfaat vrijkomt. Via een reeks van scheidingsprocessen worden geconcentreerde oplossingen van azijnzuur, van fosforzuur en van loog geproduceerd. De teruggewonnen loog kan weer worden ingezet bij de ontsluiting. Dit project zal in 2020 en 2021 worden uitgevoerd. Deelnemers zijn o.a. waterschappen, voedingsmiddelenindustrie, een ingenieursbureau en een gebruiker van azijnzuur.

Publicaties