Project

Programmamanagement Visserijonderzoek

De Wettelijke taken visserijonderzoek zijn ondergebracht in een programma Visserijonderzoek. De algehele coördinatie en kwaliteitsborging van dit programma is ondergebracht in dit project als overkoepelende taak. Tevens bevat dit project een aantal wettelijke taken zoals de coördinatie van het bemonsteringsprogramma binnen de EU kaders van de DCF.

Projectdoelstelling

De uitvoering van de coördinatie, inclusief kwaliteitsborging en verplichtingen vanuit de DCF, van het wettelijk visserijonderzoek zoals ondergebracht in WOT programma 05. Hieronder valt ook de communicatie over het programma met de opdrachtgever.

Werkwijze

De coördinatie van het programma is in handen van CVO, in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV en de bij het programma behorende AdviesCommissie en het OpdrachtgeversOverleg. De internationale afstemming van de opzet en uitvoering van het programma valt eveneens binnen dit project. Ook de operationele aansturing namens LNV van de zeegaande onderzoeksschepen wordt binnen dit project uitgevoerd.

Projectresultaat

Het project levert de integrale coördinatie van het Nederlandse WOT Visserij programma en de coördinatie van de EU datacollectie. Daarnaast valt ook de deelname aan internationale Regionale Coördinatie Groepen (RCGs, inclusief subgroepen) met betrekking tot de uitvoering van de verplichtingen onder de Europese Data Collectie Verordening onder dit project. Het project levert tevens de algehele kwaliteitsborging van de biologische bepalingen binnen het programma.

Producten

  • WOT 05 Werkplan voor volgende jaar;
  • WOT 05 Jaarverslag over het afgelopen jaar;
  • DCF: National Workplan Nederland indien noodzakelijk;
  • DCF: Annual Report Nederland over activiteiten van het afgelopen jaar;
  • Management beoordeling CVO;
  • Overleg met LNV (Adviescommissie, Opdrachtgeveroverleg), projectleiders, WMR en Wageningen UR over het programma;
  • Deelname en verslag van RCG en relevante subgroepen;
  • Kwaliteitszorg en update ISO procedures;
  • Beheer en onderhoud van de websites van CVO en KennisOnline;
  • Kwaliteitsborging biologische parameters.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, inclusief de werkplannen en jaarverslagen voor de Europese Commissie, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek wordt op de website van CVO de toestand van de visbestanden en de internationale adviezen geactualiseerd. Nieuwsberichten van de Wettelijke taken Visserijonderzoek zijn te vinden op de website van Wageningen Marine Research.