Project

Re-Livestock: Facilitating Innovations for Resilient Livestock Farming Systems

Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp op alle agenda’s. Re-Livestock richt zich op zowel het reduceren van de broeikasgasemissies (=mitigatie) als op het aanpassen van de veehouderij aan klimaatveranderingen (=adaptatie). De focus in het project is op koeien en varkens. In Re-Livestock onderzoeken we welke innovaties de veevoeding en veefokkerij hiervoor kunnen bieden.

In de veevoeding wordt onderzocht hoe de carbon footprint verlaagd kan worden door kringlooplandbouw, met weidegang. In de veefokkerij wordt toegewerkt naar een fokwaarde voor zowel mitigatie als adaptatie, waarbij we diepere kennis van de biologie gaan gebruiken. Hierbij valt te denken aan de samenstelling van het microbioom in de pens van de koe, die een grote rol speelt bij de methaanuitstoot van de koe. Daarnaast kijken we naar aanpassingen in de stallen en het management van de dieren. Al deze aanpassingen komen samen in een innovatieve holistische LCA, van waaruit scenario’s ontwikkeld worden die in de praktijk getoetst worden.

Doel

Het doel van MMIP B1 - emissiereductie methaan veehouderij - is maximaal bij te dragen aan het realiseren van de vermindering van broeikasgasemissies vanuit de veehouderij in Nederland. Re-Livestock richt zich op het reduceren van methaanemissies door pens- en darmfermentatie. In Re-Livestock wordt fokkerij als mitigatiestrategie over landen heen geanalyseerd en toegepast. Er wordt zowel toegewerkt naar een fokwaarde voor methaanemissie in de diverse landen (waaronder NL) zodat de veehouders in staat zijn om die stieren te selecteren die dochters vererven met een lagere methaanuitstoot. Ook wordt er in 3 landen (waaronder NL) onderzoek gedaan naar de relatie van de microbioomsamenstelling in de pens met de methaanuitstoot en de genetica van de koe.

Uniek project

Het unieke aan Re-Livestock is dat het zich naast mitigatie ook richt op klimaatadaptatie. Naar klimaatadaptatie in de veehouderij is nog niet veel onderzoek gedaan, omdat de focus lag op klimaatmitigatie. Door beiden tegelijk te analyseren, en dat te combineren met het verkrijgen van diepere biologische kennis, kunnen we ook onderzoeken of er nog ongewenste afwentelingen van het ene (mitigatie) op het andere (adaptatie) zijn. Als we dat weten kunnen we dat ook al vroegtijdig pareren.

In Re-Livestock kijken we niet alleen naar dier, maar ook naar het bedrijf en naar de regio/het land, waardoor alle kennis en mogelijkheden geïntegreerd worden in één aanpak. In case studies (waarvan 1 in NL) worden de ontwikkelde kennis en methoden ook in de praktijk getoetst.

Publicaties