Project

Reflectie methoden en instrumenten t.b.v. natuurbeleid

Naast de vernieuwingen in natuurbeleid en wetenschap verandert de wijze waarop de maatschappij naar de rol van beleid en de waarde van wetenschap kijkt. Het is daarom van belang om te onderzoeken in hoeverre de huidige methoden en instrumenten van het PBL blijven voldoen aan deze veranderende context en informatiebehoefte.  

Veranderingen in natuurbeleid, wetenschap en maatschappij kunnen ertoe leiden dat de producten van het PBL in de toekomst minder goed ontvangen worden, als de geproduceerde kennis en gebruikte methoden en tools niet mee-evolueren met deze veranderingen. Dit betreft ontwikkelingen zoals de veranderde sturing na de decentralisatie van het natuurbeleid, de toenemende vraag naar transparantie van wetenschappelijke informatie in beleid, de kritische houding van verschillende partijen ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek, de wens van de overheid om meer partijen en hun kennis te betrekken bij beleid, en veranderende perspectieven op de rol van natuur.

Het is van belang inzicht te krijgen op welke wijze het PBL kan anticiperen op de ontwikkelingen wat betreft informatiebehoefte en veranderende context van gebruik en in hoeverre de huidige instrumenten geschikt zijn voor de toekomstige vragen en producten. De aandacht gaat hierbij o.a. uit naar het MNP (Model for Nature Policy) en nationale ecosysteemmodellen.

Doel van dit project

Het project heeft als doel om richting te geven aan bestaande en nieuw te ontwikkelen methoden en instrumenten om ook in de toekomst de beoogde impact te kunnen behouden met de geproduceerde kennis en producten. Welke ontwikkelingen ziet de opdrachtgever als vooral relevant, gerelateerd aan natuurbeleid; breder, maatschappelijk en politiek en binnen het PBL in hun rol als rekenmeester maar ook in co-creatie?

Bijeenbrengen van informatie en evalueren

Het onderzoek zal daarvoor informatie bijeenbrengen over belangrijke relevante ontwikkelingen; een evaluatie uitvoeren om te bepalen in hoeverre huidige methoden en instrumenten kunnen voldoen aan de verwachte informatiebehoefte en wijze van inzet; en vaststellen in welk opzicht aanpassingen wenselijk zijn om eenzelfde bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van politieke besluitvorming overnatuur in verschillende beleidssectoren en op verschillende bestuurlijke schaalniveaus.

Publicaties