Project

Resilience four dairy (R4D)

Rond drie kennisgebieden wordt kennis ontwikkeld, vastgelegd en geïmplementeerd. Deze sluiten aan op de KIA themas: Economische en sociale veerkracht: gericht op strategische bedrijfsplanning (veerkracht en duurzaam) en kwaliteit / plezier van het werk en bedrijfsovername. Sluit aan op KIA Kringlooplandbouw onderdelen A2 teeltsystemen gericht op gezonde en weerbare bodem en A5 Biodiversiteit en kringlooplandbouw en C2 klimaat adaptieve landbouwsystemen Technische efficiëntie: toepassing van meest geschikte technische innovaties Sluit aan op KIA Kringlooplandbouw onderdelen A1 nutriënten benutting en verminderen emissies (inclusief methaan (B1), B2 Energiebesparing en -productie Milieu- en consumentvriendelijke productiesystemen ontwerpen en implementeren: De beste praktijken implementeren met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen, instandhouding van de biodiversiteit, productkwaliteit, dierenwelzijn en in het algemeen positieve interacties tussen landbouwpraktijk en de samenleving stimuleren.  Dit sluit aan op de KIA themas C2 klimaatbestendig en D1 waarde creatie en verdienvermogen en D3 veilige en duurzame primaire productie.

Het doel van R4D is om de kennisuitwisseling en acceptatie van gezamenlijk gecreëerde oplossingen te vergroten om de melkveehouderij veerkrachtiger en duurzamer te maken. De uitdagingen zijn daarbij productiesystemen te ontwikkelen die rekening houden met toenemende prijsschommelingen, klimaatverandering, arbeidsplezier en toenemende eisen aan leefomgeving (dierenwelzijn, landschap, biodiversiteit en milieu). R4D is opgebouwd rond de multi-actorbenadering om een intensievere samenwerking tussen onderzoekers, adviseurs, melkveehouders en relevante actoren tot stand te brengen binnen en tussen 15 lidstaten gebruik makend van relaties van 18 consortiumpartners. Kennis uit onderzoek en praktijk wordt bij elkaar gebracht rond de drie hoofdthema's: economische en sociale veerkracht, technische efficiëntie, en milieu- en maatschappijvriendelijke productiesystemen. R4D zal (i) innovatieve ideeën en methoden uit de praktijk in heel Europa vastleggen en delen en (ii) onderzoeksresultaten die nog niet op grote schaal zijn overgenomen, identificeren en vastleggen, en hun potentieel voor integratie in de praktijk vergroten door de haalbaarheid ervan op innovatieve praktijkbedrijven te beoordelen. Het is wellicht het meest toonaangevende netwerkproject voor de melkveehouderij in Europa de komende jaren.

Publicaties