Project

Responsible Transition Approach scoping

Transities vergen aandacht voor technologische, organisatorische, economische, institutionele en bestuurskundige innovaties, maar ook voor gedrags- en transformatieve veranderingsprocessen op verschillende niveaus. Voor de transformatie naar Nederlandse kringlooplandbouw is het essentieel dat boeren nog toekomstperspectief zien (rli, 2021). Burgers, markt en overheden spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van een toekomstperspectief, omdat boeren sterk afhankelijk zijn van het handelen en de acceptatie van deze actoren. Een verantwoorde transitie naar kringlooplandbouw heeft dus geen kans als de markt, overheden en burgers niet mee veranderen.

In dit onderzoek formuleren we een inclusieve onderzoeksagenda die de stimulerende en belemmeringen factoren van transities adresseren, gebaseerd op de reflexieve input van betrokkenen in de melkveehouderij sector om (a) het mogelijk te maken om de kennis-leemtes te adresseren die betrokkenen identificeren en daarmee te zorgen dat WUR onderzoek hen ondersteunt bij hun transitie en (b) te experimenteren met engagement van betrokkenen in een vroege fase van transitie onderzoek en daarmee verantwoorde transities te realiseren in de melkvee sector en (als ze succesvol zijn) in andere sectoren.

Publicaties