Project

Restoration of WETlands to minimise emissions and maximise carbon uptake

REWET beoogt het duurzame herstel en behoud van wetlands, veengebieden en uiterwaarden.

Hiervoor gebruikt REWET 7 demonstratie-gebieden (‘Open Labs’) die samen een reeks lokale omstandigheden, biogeografische en biofysische kenmerken, bestuursstructuren en sociale/culturele aspecten omvatten, waarmee de wetland-koolstof-klimaat-nexus begrepen kan worden. Dit dient als blauwdruk voor succesvol herstel van wetlands in Europa en elders.

Open Labs

In de Open Labs worden adequate technologieën toegepast voor monitoring van broeikasgassen (BKGs, met Eddy Covariantie-torens, satellietbeelden, veldmetingen), biodiversiteit en meteorologische processen. Ook worden sociale aspecten geanalyseerd door de betrokkenheid van stakeholders te evalueren. Wetenschappelijke kennis van beoordeling en modellering wordt ingezet om kennishiaten betreffende wetland-functioneren op te vullen. Verder worden richtlijnen opgesteld voor kosteneffectieve monitoringsprogramma’s en herstelmaatregelen, compatibel met verschillende klimaatscenario’s en gewenste ecosysteemdiensten. REWET levert het koolstofopslag-potentieel en modellen voor BKG-emissie/-vastlegging in wetlands, beleidsaanbevelingen voor wetlandherstel, passende bedrijfsmodellen en een routekaart voor toepassingen elders.

Publicaties