Project

Ruwvoer, bodem & kringlooplandbouw

Deze PPS draagt bij aan het realiseren van ambities die zijn geformuleerd in onder meer de LNV visie opkringlooplandbouw, het Klimaatakkoord, het Regeerakkoord (klimaatdoelstellingen), het IPCC rapport (ClimateChange and Land) en het keurmerk On the way to PlanetProof.

Het grootste deel (ca 65%) van het Nederlandse landbouwgebied wordt gebruikt voor de productie van ruwvoeders (gras, snijmaïs en overige voedergewassen). Door dit grote areaalbeslag heeft de wijze van ruwvoerproductie een zeer grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw. Een breed samengesteld consortium werkt aan verduurzaming van de productie van gras en voedergewassen. Zorg voor de bodem staat centraal, gericht op het sluiten van kringlopen; klimaatvriendelijke en bestendig gewasproductie; biodiversiteit en agro-ecologie; en optimalisering van gewasopbrengst en management.


Het programma is een vervolg op de PPS Ruwvoerproductie & Bodemmanagement 2015-2019 (TKI-AF-15102 en TKIAF-15284). Ten opzichte van dit programma zijn er nieuwe doelen bijgekomen om ruwvoerproductie en bodemmanagement structureel te verbeteren in de context van de kringlooplandbouw:


o Verlaging van de emissies/verliezen van koolstof, nutriënten en pesticiden naar lucht en water
o Verhoging van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie
o Duurzaam bodembeheer voor productievermogen en maatschappelijke diensten op de korte en lange termijn
o Verhoging van de biodiversiteit in grasland en akkerbouwmatige ruwvoederproductie
o Optimalisatie van ruwvoederproductie per oppervlakte eenheid
o Verhoging van de ruwvoerkwaliteit en -benutting
o Verhoging van nutriëntenefficiëntie in de teelt


de PPS draagt bij aan het realiseren van ambities die zijn geformuleerd in onder meer de LNV visie op kringlooplandbouw, het Klimaatakkoord, en het keurmerk On the way to PlanetProof. De PPS versterkt de ontwikkelingsmogelijkheden en rentabiliteit van de melkveehouderij op een duurzame wijze en vergroot de innovatiekracht van bedrijven in de agribusiness. Het ontrafelen van biologische werkingsmechanismen die van invloed zijn op ruwvoerproductie, bodemprocessen,
bodem-gewas interacties, biodiversiteit, vruchtwisselingssystemen en het functioneren en beïnvloeden van de natuurlijke kringloop levert innovatief onderzoek op en wetenschappelijke output.

Publicaties