Project

Schaduwlicht voor schaduwplanten

Uit KaE onderzoek (2021) blijkt dat schaduwplanten in de laatste teeltfase compacter blijven (=meerwaarde hebben) met een LED spectrum met een lage F:FR. Een goed LED spectrum is belangrijk voor energiebesparing en economisch resultaat. Dit vervolgonderzoek beoogt optimalisatie van het schaduwplantenspectrum bij volledige teelten en meer cultivars.

Het energie-efficiënte LED licht heeft zijn intrede gedaan in de sierteelt. Een goed LED-spectrum geeft het laagste energiegebruik en het beste economische resultaat met aandacht voor de beste plantenontwikkeling en
de minste bijeffecten op de essentiële biologie in de kas. In het onderzoek “Rekken en strekken in de schaduw”, met als modelplant potanthurium, zijn 7 LED spectra vergeleken tegen een achtergrond van beperkt daglicht (zoals in een Hollandse winterdag). Hieruit is gebleken dat de plantvorm sterk is te beïnvloeden door de R:FR verhouding te wijzigen. Alleen: bij schaduwplanten werkt het precies andersom als bij lichtminnende planten. Deze inzichten zijn opgedaan in twee korte teelten van enkele weken met planten in het laatste stadium van de teelt.

Het onderzoek “Schaduwlicht voor schaduwplanten” streeft naar bevestiging van de waargenomen effecten in het eerder genoemde onderzoek, maar dan bij een langere teeltduur (36-40 weken in plaats van 7 weken), verbreding met een tweede ras en verdieping, zodat we beter in staat zijn om bij schaduwpotplanten te begrijpen hoe onderliggende processen bijdragen op het gebied van lichtbenutting en fotosynthese in de schaduw of bij lage lichtniveaus. Het onderzoek zal plaatsvinden van september 2022 tot en met juni 2023.

Publicaties