Project

Schrijfteam NGF Plant XR

Voor duurzame voedselproductie moet de landbouw meststoffen en bestrijdingsmiddelen verminderen, terwijl gewassen bloot staan aan klimaatverandering. Daarin is het noodzakelijk om gewasvariëteiten te veredelen die extra weerbaar zijn tegen onvoorspelbare en extremere omgevingscondities. Een fundamentele doorbraak is nodig die - naast biologische kennis - op kunstmatige intelligente gebaseerde slimme veredelingsmethoden voorbrengt. 

Plant-XR richt zich op uitdagingen en oplossingen voor weerbare gewassen en daarmee onder meer op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en andere controlemethodes. Met het Plant-XR programma zou Nederland haar landbouwsector duurzaam helpen innoveren en zou haar grote rol op de wereldmarkt voor voedings- en siergewassen niet alleen kunnen handhaven maar verder kunnen uitbreiden. Plant-XR is een tienjarig Nederlands programma, waarin diverse partijen uit de publieke en private sector betrokken zijn. 

Binnen dit project zal WUR zich toeleggen op het meten van de economische impact van het project op de langere termijn (de effectenanalyse). Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar het bbp-effect en de maaschappelijke kosten en baten van het project. Bij die laatste wordt met name gekeken naar de bredere welvaartseffecten van het project.

Publicaties