Project

Scoping Circulaire economie

Het Rijk heeft de ambitie de ecologische voetafdruk van Nederland te halveren voor 2050. Het PBL wil het op deze ambitie gerichte beleid kunnen evalueren (ex-post én ex-ante) en handelingsopties kunnen formuleren. Eén van de opties is de ecologische voetafdruk te verkleinen door de transitie naar een circulaire economie.

Voor 2021 is er in het WOt-onderzoek dat de WUR voor PBL uitvoert een thema opgenomen over circulaire economie en biodiversiteit. Om de invulling van dit thema te ondersteunen voert WEcR nu een scopingstudie uit naar de huidige beleidscontext, de beleidstheorie en doelen rondom circulair omgaan met grondstoffen, voetafdruk en biodiversiteit.

Het project heeft een programmerend karakter met als doel om in beeld te brengen wat het speelveld rond de verschillende beleidsdoelen is en wat de kennisvragen zijn rondom de relatie tussen circulaire economie, biodiversiteit en ecologische voetafdruk. Vervolgens draait het om het identificeren van welke kennis voorhanden is en welke kennis aanvullend nog nodig is om in monitoring van doelen en beleidsevaluaties uitspraken te kunnen doen over de potenties van circulaire economie voor het halveren van de ecologische voetafdruk van Nederland.

Publicaties