Project

Scopingstudie vermaatschappelijking

Vermaatschappelijking van natuur is de afgelopen jaren een belangrijk thema geweest in het natuurbeleid. Zowel de rijksoverheid als provincies hebben de wens om de actieve betrokkenheid van burgers en bedrijven bij natuur te vergroten. Dit onderwerp is met vragen omgeven, zoals, hoe kunnen overheden maatschappelijke initiatieven faciliteren? Sluiten maatschappelijke initiatieven wel aan bij het beleid, en vice versa? Wat voor initiatieven nemen burgers en bedrijven voor natuur, en wat zijn hun motivaties? PBL/WOT en het Ministerie van LNV (EZ) hebben over dit onderwerp de afgelopen jaren bij de WUR veel kennisvragen uitgezet. Er is nu behoefte aan een overzicht van wat deze studies hebben opgeleverd en wat relevante vragen zijn voor vervolg onderzoek.

De afgelopen jaren is er in het natuurbeleid veel aandacht geweest voor de vermaatschappelijking van natuur. Zowel binnen de WOT als het Beleidsondersteunend onderzoek (BO) van LNV is een groot aantal kennisvragen opgepakt over dit onderwerp. PBL heeft behoefte aan inzicht in de belangrijkste resultaten van deze projecten en de daarin gehanteerde begrippen, definities, methoden en theoretische uitgangspunten in de vorm van een scopingstudie.

Overzicht

Dit onderzoek biedt, aan de hand van een literatuurstudie, een toegankelijk overzicht van het onderzoek binnen WOT en BO naar vermaatschappelijking van natuur de afgelopen jaren, en draagt bij aan de verdere vraagarticulatie op dit onderwerp. Het overzicht van uitgevoerd onderzoek naar vermaatschappelijking van natuur, wordt besproken en aangevuld in een bijeenkomst met PBL- en WOT-betrokkenen, en voor dit thema toonaangevende onderzoekers en beleidsmakers. In de bijeenkomst vindt discussie plaats over de vragen die resteren en aan wat voor type onderzoek nu behoefte is.

Publicaties