Project

Scopingstudie VHR in breder perspectief

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) zijn een belangrijk instrument voor behoud van biodiversiteit. Toch worden er in de beleids- en bestuurspraktijk rond de VHR ook belemmeringen ervaren. Dit project richt zich op het verkennen van deze ervaren belemmeringen en het in kaart brengen van mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor.

Het PBL wil inzicht in de (ervaren) belemmeringen van de VHR voor het behalen van de beleidsambities in het natuurbeleid en in de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. Zo is er spanning te signaleren tussen het statische karakter van de VHR, met relatief vaststaande instandhoudingsdoelen voor soorten en habitattypen, en de ontwikkeling van veerkrachtige natuur en ruimte voor natuurlijke dynamiek. Ook wordt wel de vraag gesteld of het VHR-instrumentarium de gewenste samenhang tussen natuur, economie en maatschappij voldoende borgt. Op dit onderwerp is al veel onderzoek gedaan, zowel over de ervaren belemmeringen als over de juridische, bestuurlijke en ecologische ruimte om hiermee om te gaan. Het doel van het project is de beschikbare en benodigde kennis over de ervaren belemmeringen van de VHR voor het bereiken van de beleidsambities voor natuur in beeld te brengen en de (juridische, bestuurlijke en ecologische) oplossingsrichtingen om hiermee om te gaan in kaart te brengen.

Opzet van dit project

De aanpak van dit onderzoek bestaat uit een literatuuranalyse en een praktijktoets. In het onderzoek wordt eerst de problematiek nader verkend door een aantal gesprekken met relevante personen uit de beleids- en bestuurspraktijk die een dieper inzicht kunnen geven in de belemmeringen van de VHR die zij ervaren. Vervolgens vindt een literatuuranalyse plaats van studies die oplossingsrichtingen hiervoor aandragen. Tenslotte vindt een praktijktoets plaats om de resultaten van de literatuurscan te bespreken met betrokkenen bij de uitvoering van de VHR en te toetsen hoe zij de (theoretische) ruimte en handelingsopties kunnen benutten.

Publicaties