Project

Sectoranalyse varkens

In Nederland hebben we met elkaar afgesproken de stikstofemissies en -depositie terug te dringen voor de bescherming van natuurgebieden. Mede daarom is er in de varkenshouderij al flink geinvesteerd in luchtwassersystemen. Het gebruik van luchtwassersystemen zijn echter een end-of-pipe oplossing en bieden voor de dieren, ondernemers en medewerkers in de stal geen soelaas. Daarom wordt er nu ingezet op brongerichte maatregelen ter vermindereing van stikstofemmissies in de stal.

Vanwege de urgentie om stikstofdepositie terug te dringen moeten de (mogelijke) maatregelen zo snel mogelijk worden doorgevoerd en emissiearme systemen worden geimplementeerd. De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming (Sbv) biedt ondersteuning aan innovatie en eerste investeringen in nieuwe staltechnieken. In de brief van 24 april 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de structurele aanpak van stikstof. T.a.v. stalmaatregelen is aangegeven dat uiterlijk eind 2023 per diergroep aangescherpte emissienormen voor ammoniak voor nieuwe stallen en geplande renovaties worden gesteld. Deze eisen worden uiterlijk in 2025 voor alle relevante diergroepen ingevoerd. Voor bestaande stallen gaat dan een nader te bepalen overgangsperiode gelden, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van individuele varkenshouders.

Vanwege de urgentie om N emissies en depositie terug te dringen, is een goed beeld nodig van de tijdslijn voor implementatie van emissiearme stallen. Daarbij gaat het om stallen die via brongerichte maatregelen de ammoniakemissie beperken. Het gaat hierbij om perspectiefvolle maatregelen die voor de varkenshouders beschikbaar zijn per 2021, waarvan kennis beschikbaar is per 2023 en grootschalige implementatie en gereed hebben van regelgeving per 2025. Het kennisdocument geeft inzicht in de potentiele stadia van ontwikkeling en de mogelijke implementatie van de innovatie per 2021, 2023 en 2025. Er vindt een reflectie plaats op de betrouwbaarheid van de technieken, dit n.a.v. de uitkomsten uit de CDM/CBS analyse.

Publicaties