Project

SENSE project: Synergiën in geïntegreerde systemen

In hoeverre kunnen geïntegreerde gewas-veehouderij-bosbouwsystemen (agroforestry) een deel van de oplossing zijn voor de klimaat- en biodiversiteitscrises? Het SENSE-project ontwikkelt scenario's voor de circulariteit van landbouwbedrijven en evalueert hun (i) potentieel voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, (ii) veerkracht, met behulp van probabilistische risicoanalyse, en (iii) neveneffecten op andere maatschappelijke doelen.

Nederland wil kringloop en natuurinclusiviteit in de landbouw stimuleren. Dit vraagt een integrale aanpak, welke we in SENSE toepassen. Het principe van de kringlooplandbouw is optimaal gebruik te maken van alle biomassa en nutriënten in een landbouwbedrijf. Er kunnen wel diverse neveneffecten zijn. Bv, de effecten op het milieu worden verondersteld positief te zijn, maar is dat wel zo? Een duidelijk beeld van potentiële synergiën en trade-offs is echter vereist alvorens oplossingen te prioriteren.

Doelgroepen

We ondersteunen boeren (in geïntegreerde teelt-, veeteelt- en bosbouwproductiesystemen, met name agroforestry) om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot circulaire maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking met andere duurzaamheidsdoelstellingen. We helpen beleidsmakers om een faciliterende omgeving te ontwerpen die boeren effectief ondersteunt om circulariteit in hun landbouwsystemen te versterken.

Projectdoelstelling

De bijzondere potentie van geïntegreerde teelt-, veeteelt- en bosbouwproductiesystemen wordt voor de kringlooplandbouw genoemd, maar nog weinig voor de klimaat en biodiversiteitsopgaven. Wij dragen er met onze systemische aanpak aan bij om deze potentie beter te verstaan en strategisch te gebruiken.

Werkwijze

We baseren ons gezamenlijke project op een gestandaardiseerde dataverzameling (WerkPakket1), ontwikkelen een circulariteitsmetriek om de huidige staat van onze casestudies te evalueren waarvoor we broeikasgasemissies meten en schatten (WP2), we ontwikkelen alternatieve scenario's om de circulariteit te verbeteren (WP3), evalueren de casestudies met een multidimensionale duurzaamheidsevaluatietool (WP4), en synthetiseren en verspreiden onze resultaten (WP5). De looptijd van ons project is 3 jaar (maart 2022 tot februari 2025). Ons consortium wordt gefinancierd door ERA-NET.

Projectresultaten

Het project zal optimalisatiestrategieën evalueren en voorstellen voor de duurzaamheid en circulariteit gerelateerde aspecten van geïntegreerde kweek-, veeteelt- en bosbouwsystemen met verschillende niveaus van integratie in Europa en Zuid-Amerika. Korte videoclips zullen worden gebruikt om boerderijsituaties en kennis te illustreren. In beleidsnota's zullen onze belangrijkste aanbevelingen aan beleidsmakers worden samengevat. Netwerken tussen de landen vergemakkelijken internationale uitwisseling, naast onze wetenschappelijke publicaties.

Publicaties