Project

Separation & purification

In 2018 is expertise van TNO onderdeel geworden van Wageningen Research. Eén van de ingebrachte expertisevelden betreft de ontwikkeling en optimalisatie van separation & purification technology. Het gaat hierbij om zuivering van bijvoorbeeld waterige reststromen uit de agro-industrie in combinatie met het terugwinnen van waardevolle componenten. Waar het bij de waterzuivering vooral gaat om de scheiding van water en overige componenten, is het bij isolatie van componenten voor hergebruik ook van belang om deze componenten zuiver terug te winnen. Dit stelt specifieke eisen aan de scheidingstechnologie.

Eén van de speerpunten van Wageningen Food and Biobased Research is de ontwikkeling van nieuwe en kosteneffectieve Down Stream Processing (DSP) scheidingsmethoden. Daarbij vindt ook samenwerking plaats met relevante groepen van Wageningen University zoals de leerstoelgroepen Environment & Water Technology en Food Process Engineering. Hiervoor zijn meerjarige programmas opgezet gericht op vraagstukken op gebied van (her)gebruik en/of zuivering of vermindering van water gebruik in met name de voedingsmiddelenindustrie en nieuwe technologieën voor de concentratie van natte stromen. Het doel is om strategische kennis op te bouwen in verbinding met het bedrijfsleven resulterend in PPS-projecten.

De toepassingsmogelijkheden voor dergelijke watertechnologie zijn groot, o.a. op het gebied van klimaatverandering, verstedelijking, groei van de wereldbevolking, en een groeiende waterbehoefte per hoofd van de bevolking. Daarnaast heeft de (NL) voedingsmiddelenindustrie zicht ten doel gesteld om het watergebruik en energiegebruik in de nabije toekomst met 50% te verminderen.

Publicaties