Project

SL Governance & Management

De klimaatdoelstelling van het ministerie van LNV is een gevolg van het regeerakkoord 2017 en leidt tot een verwachting om binnen de sector landbouw en landgebruik uiteindelijk in 2030 een vastlegging van 1 Mton CO2 per jaar te realiseren.

Deze vastlegging (sekwestratie van CO2 of net CO2 removal) is een direct gevolg van gebruik en beheer van land en bodem (voornamelijk op minerale bodems). Dit komt erop neer dat er ongeveer 500 1000 kg CO2 equivalent per ha per jaar aan de bodem moet worden toegevoegd en dat deze in de vorm van organische stof met C daar (lang) blijft. De netto hoeveelheid organische stof bedraagt dan ongeveer 250-500 kg organische stof per ha per jaar.

Communicatie

Dit project verzorgt en coördineert de communicatie tussen en over de projecten in Slim Landgebruik en verhoogt de effectiviteit en legt de impact en verbeterpunten vast. Dit project verbindt de overige projecten in de portfolio Slim Landgebruik en vergroot de outreach voor de projecten.

Dit project beoogt voldoende actieve aansluiting en commitment van de sector bij de acties te garanderen onder meer door inzet van een klankbord/adviesgroep.

Dit project borgt kwaliteit via interne en externe reviews van activiteiten en rapportages en betrekt (buitenlandse) experts bij advies over opzet, aanpak en impact van projecten.

Publicaties