Project

SL Lesmodule klimaat & bodem

Om te voorzien in de kennisbehoefte rondom de klimaatverandering en duurzaam bodembeheer is het noodzakelijk dat alle groene onderwijsinstellingen toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijsmateriaal, toegespitst op MBO en HBO-niveau. Doel is het samenstellen van een lesmodule Vastlegging koolstof aan de Bodem.

Bij het samenstellen van lesmodules kan onderscheid worden gemaakt in drie doelgroepen:

  1. Studenten MBO en HBO: een serie lesmodules die in onderdelen ingebed kan worden in diverse curricula
  2. Professionals, adviseurs, toeleveranciers: 2x 1 week bijscholing > certificaat van deelname
  3. Boeren: 2x 1 dag bijscholing > certificaat van deelname

Doorlopende leerlijn

Aeres Hogeschool heeft een Expertteam Bodem met 7 academisch geschoolde bodemkundige docenten in dienst en sinds 2015 een lector Duurzaam Bodembeheer. Het curriculum van Aeres Hogeschool omvat een opbouwende serie bodemkundige lesmodules, verdeeld over vier studiejaren van de studierichtingen Tuin- en akkerbouw, Dier- en veehouderij en Toegepaste biologie.

Deze modules vormen een samenhangende, doorlopende leerlijn, het zogenaamde Bodemprofiel. Hiermee voorziet de school in het opleiden van de agrariër van de toekomst, die zich realiseert dat de bodem zijn kapitaal is, die niet uit is op winstmaximalisatie op korte termijn en wel op het behoud van bodemvruchtbaarheid op lange termijn, met bijbehorende interventies in de bedrijfsvoering. Het curriculum stimuleert een kritische en onderzoekende houding om in de beroepspraktijk goed uit de voeten te kunnen met de complexiteit en de innovaties die duurzaam bodembeheer met zich meebrengt.

Bodemcoaches

De meeste boeren zijn niet opgeleid met een brede bodemkennis, kennis is vooral gericht op chemie (nutriënten NPK) en het kennisniveau van de adviseurs/erfbetreders over integrale bodemkwaliteit in den breedte is wisselend en beperkt. Er is een beperkte groep onafhankelijke bodemkundigen met een brede bodemkennis die gegevens en analyses kunnen omzetten in praktijkadviezen voor beter bodembeheer. De ambitie van Aeres Hogeschool Dronten is het opleiden en accrediteren van onafhankelijke bodemcoaches. Deze bodemcoaches zijn in staat om de bodemkwaliteit in het veld te beoordelen en te interpreteren hoe deze in relatie staat tot de bedrijfsvoering.

Publicaties