Project

Slim monitoren van waterkwaliteit in ruimte en tijd

In veel waterlichamen is de ecologische waterkwaliteit ontoereikend en daarmee is het doelbereik van o.a. de Kaderrichtlijn water en N2000 nog ver weg. Om de waterkwaliteit te verbeteren is herstel noodzakelijk. Maar om de juiste maatregelen te nemen, moet per waterlichaam warden gediagnostiseerd wat de oorzaken achter de verslechtering zijn. In het huidige KRW-monitoringsprogramma wordt het oordeel over de ecologische waterkwaliteit vastgesteld op basis van gestandaardiseerde inventarisaties van vissen, macrofauna, planten en algen. Daarnaast wordt het abiotische milieu gekarakteriseerd door op bepaalde momenten in de tijd fysisch-chemische (bijv. zuurstofgehalte en de hoeveelheid nutrienten) en hydromorfologische parameters (bijv. stroomsnelheid) te meten. Deze abiotische milieuparameters waarden deels los van de ecologische parameters gemeten.    

Het doel van dit PPS-project is om slimme innovatieve abiotische milieumeettechnieken in combinatie met Quickscan ecologische monitoringsmethoden in te zetten in relevante tijdsperioden en op de passende ruimtelijke resolutie in verschillende watertypen. Daarnaast is een koppeling tussen de metingen van de abiotische milieuparameters en ecologie noodzakelijk om inzicht te krijgen in hoeverre beide methoden tot dezelfde
diagnose komen. Waar dit niet het geval is wordt gepoogd via een iteratief proces deze overeenkomst te bereiken.

Dit vertalen we in vier subdoelen:
1. Het optimaliseren van het gebruik van innovatieve meettechnieken en het identificeren van relevante tijdsperioden en de passende ruimtelijke resoluties
2. Het ontwikkelen van analysemethode van continue metingen van abiotische
milieuparameters om bruikbare en toegankelijke informatie voor de waterbeheerder op te leveren;
3. Het automatiseren van de Quickscan knelpuntenanalyse macrofauna om een bredere toepassing binnen de waterschappen mogelijk te maken;
4. Het koppelen van hoogfrequente metingen aan abiotische milieuparameters met dataloggers en ge'fntegreerde sensoren met de ecologische monitoring op basis van de Quickscan macrofauna om tot een betere diagnose van de waterkwaliteit te komen.

Het beoogde resultaat is een gebruiksvriendelijke tool voor de waterbeheerder waarmee meetgegevens van slimme innovatieve milieumeettechnieken en de Quickscan knelpuntenanalyse macrofauna geautomatiseerd kunnen warden geanalyseerd en geinterpreteerd. Hiermee kan de achterliggende oorzaak van een ontoereikende waterkwaliteit doelgericht warden gediagnosticeerd en kunnen maatregelstrategieen om de waterkwaliteit te verbeteren warden bepaald. Het testen van verschillende innovatieve milieumeettechnieken levert voor de producenten van meetapparatuur en ontwikkelaars van milieumeettechniek en meettechnieken een beter beeld op van de toepassingsmogelijkheden van sensoren en dataloggers. Daarnaast kan het onderzoek naar de koppeling tussen abiotische milieuparameters en de ecologische monitoring langs kwaliteitsgradienten nieuwe wetenschappelijke inzichten opleveren, welke warden aangeboden aan een internationaal
wetenschappelijk tijdschrift.

Publicaties