Project

Small Wins binnen de Participatietafel Voedseltransitie programma Duurzaamdoor

De PTV ondersteunde veel initiatieven. Een totaalbeeld van ervaren barrieres rond regels, financien, overtuigingen, kennis en relaties evenals een totaalbeeld wie welke interventies kan nemen om barrieres te verminderen of te verzachten en kansen te benutten ontbreekt. Adressering van mogelijkheden tot verspreiding, verbreden en verdiepen van initiatieven is gewenst.

In het project small wins PTV zijn RVO en Burosa met woordvoerders van tien voedselinitiatieven nagegaan welke barrieres en kansen zij zien omtrent regels, financien, overtuigingen, middelen en kennis en relaties. Ook is besproken welke interventies de woordvoerders nodig vinden om barrières weg te nemen of te verzachten en om kansen te benutten. Ook adresseren zij wie hierbij aan zet is. Tot slot is aan de woordvoerders gevraagd hoe verspreiden, verbreden en verdiepen van de initiatieven kan worden bevorderd en door wie. WENR en WU-DOW hebben de interviewverslagen geanalyseerd en hier casus overstijgend op hoofdlijnen conclusies over getrokken. Via een workshop en via de PTV is de analyse teruggekoppeld en gezamenlijk verder aangescherpt.

Publicaties