Project

Soortenbescherming Caribisch Nederland

Caribisch Nederland maakt onderdeel uit van de Caribische biodiversity hotspot met een zeer hoge biodiversiteit en hoge menselijke druk. De hoge biodiversiteit uit zich in het voorkomen van zeer veel endemische soorten (soorten met een zeer klein verspreidingsgebied) en de hoge menselijke druk uit zich in veel bedreigde soorten. Caribisch Nederland telt ongeveer 130 endemische soorten en 143 internationaal bedreigde soorten van beleidsrelevantie. Er bestaat voor veel van deze soorten en/of soortengroepen een grote kennisachterstand waardoor veel meer informatie nodig is om te komen tot adequate beheersmaatregelen en een prioriteitstelling voor de altijd zeer beperkte beheersfinanciën.

Voor de evaluatie van het gevoerd natuurbeleid en het opstellen van nieuwe natuurbeleidsplannen is rapportage over de staat van de natuur essentieel. Daarnaast moet ook elke paar jaar worden gerapporteerd over de staat van de natuur in het kader van het CBD Verdrag en het SPAW-protocol van het Cartagena Verdrag. Om aan deze verplichtingen efficiënt te kunnen voldoen, moeten geschikte indicatoren worden gekozen en een analyse- en rapportage-ontwerp dat tegelijk aan alle drie noden tegemoet kan komen. De staat van de natuur dient elke 5 jaar opnieuw geëvalueerd te worden. Uit de eerste rapportage hierover in 2018 bleek dat er grote kennislacunes bestonden waardoor er voor veel soorten, soortgroepen en/of habitats geen of slechts een zeer summiere rapportage mogelijk was. Aanvullend onderzoek voor veel groepen bleek noodzakelijk. Om aan deze kennisnoden te voldoen zullen er jaarlijks een aantal soorten, soortgroepen en/of habitats onderzocht danwel gerapporteerd gaan worden.

Voor 2021 komen aan bod:

1) Een inventarisatie en in kaart brengen van de bedreigde en endemische plantensoorten van Bonaire. Hierdoor kunnen prioriteiten gesteld voor gebiedsbeheer en passende maatregelen worden voorgesteld.

2) een update over de status en bedreigingen voor de Antillenleguaan op St. Eustatius.

Publicaties