Project

Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen

Het ontwerpen van weerbare teeltsystemen met een ecosysteem van biologische bestrijders is in de glastuinbouw de belangrijkste pijler voor beheersing en bestrijding van plagen. Deze ecosystemen zijn idealiter zelfregulerend en in staat om opkomende plagen snel te onderdrukken. In de praktijk is het systeem van biologische bestrijders nog lang niet zo robuust.

Hierdoor leunt de bestrijding van veel floëemzuigende plaagorganismen zoals bladluis, wittevlieg, wol- en schildluis noodzakelijkerwijs nog op de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door het wegvallen van imidacloprid zijn de problemen met deze floëemzuigende plagen sterk toegenomen in de glastuinbouw. Recentelijk is ook de werkzame stof pymetrozine (Plenum en Tafari) ingetrokken (de opgebruiktermijn liep tot 30 januari 2020). Door de wegval van deze stof is het dan ook de verwachting dat de bestrijding van bladluis een van de grootste uitdaging gaat worden in de glastuinbouw. De urgentie om alternatieve manieren van bladluisbestrijding te ontwikkelen is groot, hetgeen ook duidelijk naar voren kwam in een recente inventarisatie van Glastuinbouw Nederland onder glastuinbouwbedrijven.

Met dit project willen we stabiele ecosystemen ontwerpen die opkomende plagen als bladluis kunnen onderdrukken. Het vernieuwende bij deze aanpak is dat we gemeenschappen van biologische bestrijders selecteren die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Ontbrekende ecologische niches in het bestaande (commercieel beschikbare) pakket van biologische bestrijders worden aangevuld met nieuwe inheemse bestrijders op basis van complementaire eigenschappen in de functionele diversiteit. Het doel is om uiteindelijk stabielere ecosystemen in kassen te ontwikkelen met meer bestrijdingscapaciteit voor bladluis. Dit biedt de glastuinbouwsector de mogelijkheid om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen enorm te reduceren en tegelijkertijd meer teeltzekerheid door een kosteneffectief en robuust systeem van bestrijding te ontwikkelen. Dit project dient daarmee ook het maatschappelijk belang om het gebruik en de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen. De voorgestelde aanpak sluit aan bij de meest recente inzichten op het gebied van functionele biodiversiteit voor plaagonderdrukking. De inzichten die dit project oplevert kunnen bijdragen aan de wetenschappelijke discussie over inzet van functionele biodiversiteit is kasteelten en wellicht ook voor open teelten.

Publicaties