Project

Stad en Regio

Natuur in steden en dorpen is belangrijk voor de kwaliteit van leven voor de bewoners ervan. In dit project wordt die betekenis verder geconcretiseerd, gemodelleerd en wordt de governance van natuur in stad en dorp onder de loep genomen.

Dit project richt zich op het thema Stad en regio uit het PBL-werkprogramma. Het focust op natuur in de gebouwde omgeving, waarbij natuur breed wordt benaderd. Natuur is belangrijk voor de kwaliteit van het leven van de bewoners van stad en dorp. Tegelijkertijd bestaat er spanning tussen de hoeveelheid bebouwd oppervlak en de ruimte voor natuur, mede vanwege de woningbouwopgave. De vraag is hoe deze puzzel voor de lange termijn zo goed mogelijk kan worden gelegd. Het gaat daarbij enerzijds om de hoeveelheid,  samenstelling en inrichting van natuur en de rol die natuur kan spelen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid, bewegen en spelen, het welbevinden, kortom voor de kwaliteit van het leven in stad en dorp. Anderzijds gaat het ook om de vraag hoe de governance van natuur in de gebouwde omgeving er uitziet en hoe overheden, andere instituties en burgers samen de puzzel leggen.

Het project wordt in vier deelvragen aangepakt. De eerste is een scopingvraag waarin, mede op basis van een literatuur review, samen met PBL wordt gewerkt aan de programmering voor dit onderwerp voor de periode na 2023. De tweede vraag richt zich op de betekenis van groen en blauw voor de kwaliteit van leven voor de bewoners van steden en dorpen. De derde vraag sluit daarbij aan, maar richt zich meer specifiek op de monitoring van natuur in stad en dorp en op de modellering van de ecosysteemdiensten die het levert, zoals waterberging, tegengaan van hittestress, biodiversiteit of ruimte voor recreatie. Als vierde is er de governance-vraag, gericht op de rol- en taakverdeling tussen betrokken partijen en de wijze waarop zij met de betekenis van natuur voor de kwaliteit van leven voor de bewoners van de stad, omgaan in de transitieopgaven in de stad.

Publicaties