Project

Stikstofuitspoeling meten op vollegronds groentebedrijven

De stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater zijn in grote delen van Nederland hoger dan de Europese normen in de Nitraatrichtlijn of Kaderrichtlijn water. De meeste vollegrondsgroentetelers hebben echter geen weet van de nitraatconcentraties in het grond- en oppervlaktewater onder en om hun bedrijf en het effect van hun handelen hierop.

De doelen van dit project zijn:

Publicaties