Project

Teelt de grond uit Fruit 2019-2021

Teelt de grond uit is een systeeminnovatieproject op gebied van duurzaamheid en rendabiliteit en is tot nu toe succesvol voor de fruitgewassen appel en peer met de zogenaamde sleuventeelt.

De vooruitgang op gebied van duurzaamheid betreft een vergaande reductie van de stikstofuitspoeling, de niet-chemische bestrijding van schadelijke aaltjes en de reductie van het herbicidegebruik. Voor deze gewassen zijn echter nog kennis- en creatievragen overgebleven op gebied van langjarige vitaliteit bij teelt in kleine wortelvolumes, het vrij blijven van schadelijke aaltjes over een langere periode en groeiregulatie via droogtestress die nog beantwoord moeten worden voordat eindconclusies over de rendabiliteit en duurzaamheid van de betreffende teeltsystemen voor deze gewassen getrokken kunnen worden.

Dit project levert beschrijvingen van de rendabele toepassing van de duurzame systeeminnovatie sleuventeelt voor appel en peer.

Sleuventeelt

Als blijkt dat het sleuventeeltsysteem voor appel en peer rendabel is zal het Nederlandse areaal sleuventeelt in vijf jaar naar 5-10% van het appel- en perenareaal groeien (dit komt overeen met 800-1600 ha). Een belangrijke spin-off zijn de resultaten op gebied productieverhoging door groeiregulatie via gecontroleerde droogtestress. Met daarnaast de toenemende grilligheid van het klimaat, en daarmee de langere drogere perioden, is het voor de fruitteeltsector van belang dat deze kennis op gebied van watervoorziening voorhanden komt om toekomstig productieverlies te voorkomen.

Dit project zal belangrijke kennis opleveren op gebied van langjarige vitaliteit van het houtige gewas appel in een teeltsysteem met een beperkt wortelvolume. Daarnaast zal dit project unieke kennis opleveren over de relatie wateraanbod en groei van scheuten en vruchten bij peer.

Met de sleuventeelt kan intensieve tuinbouw plaatsvinden met nagenoeg geen stikstofuitspoeling (<25 kg N/ha/j), zonder chemische grondontsmetting (bij appel) en met een 30% reductie van het herbicide-gebruik. Sleuventeelt heeft geen impact op het landschappelijke aanblik van boomgaarden.

Publicaties