Project

Toekomstvisie Noordzee Kottervisserij

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt samen met de visserijsector aan een visie voor een toekomstsperspectief op de Noordzee kottervisserij in 2030. Dit project levert bouwstenen voor deze visie aan.

Ruimtelijke ontwikkelingen op de Noordzee (windparken, natuurgebieden, Brexit, enz.) en andere ontwikkelingen (pulsverbod, aanlandplicht) en het streven naar circulaire visserij hebben grote invloed op de Nederlandse kottervisserij. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt samen met de visserijsector aan een visie over de kottervisserij in 2030.

Voor de invulling van deze visie is een aantal al gedefinieerde bouwstenen nodig, te verdelen in vier thema's: (1) herstructurering van de vloot, (2) vernieuwings- en innovatiemogelijkheden, (3) beleidsinstrumenten, en (4) beschrijving van de sociaal-culturele belang van visserij(gemeenschappen). Wageningen Research ondersteunt het proces om tot een visie voor een toekomstsperspectief te komen door op korte termijn deze bouwstenen uit werken.

Publicaties