Project

Tradeoffs and synergies (& scenarios)

Het behalen van de SDGs vereist vele interventies in duurzamer, rechtvaardiger en klimaatbestendige voedselsystemen. Goede beleidsvorming door nationale en decentrale overheden in ontwikkelingslanden vereist dat de afwegingen en synergiën tussen mogelijke interventies in kaart worden gebracht. Dit project zal een evaluatiemethode hiervoor ontwikkelen en deze testen in case studies. Gewenste uitkomsten van voedselsystemen zijn o.a. ecologische-, sociale- en economische duurzaamheid. WLR heeft the Dairy Sustainability Assessment Tool (DSAT) ontwikkeld om discussies over duurzaamheid te faciliteren met boeren, cooperaties en andere belanghebbenden in de melkveehouderijsector in Oost Afrika. Een beoordeling van DSAT kan helpen om het instrument verder te verbeteren.

Het behalen van de SDGs vereist vele interventies in duurzamer, rechtvaardiger en klimaatbestendige voedselsystemen. Goede beleidsvorming door nationale en decentrale overheden in ontwikkelingslanden vereist dat de afwegingen en synergieën tussen mogelijke interventies in kaart worden gebracht. Dit project zal een evaluatiemethode hiervoor ontwikkelen en deze testen in case studies. 

De literatuur laat een breed scala aan studies zien rondom trade-offs en synergieën tussen economische-, milieu-, en sociale doelstellingen bij interventies voor betere voedselsysteemuitkomsten. Deze studies verschillen qua focus op typen doelstellingen en hoe trade-offs en synergieën kunnen optreden tussen verschillende duurzaamheidsdimensies (sociaal, milieu, en economisch, oftewel people-planet-profit); tussen verschillende tijdsschalen (korte en lange termijn); tussen verschillende ruimtelijke schalen (van micro naar macro, bijvoorbeeld van de boerderij naar landschap); en tussen verschillende actoren (bijvoorbeeld landbouwers en consumenten).

Ter verbetering van WR’s capaciteit rond methodes om trade-offs and synergieën te analyseren, is het belangrijk om te inventariseren welke aanpakken WR al beschikbaar heeft en welke verder moeten worden ontwikkeld om de transitie van voedselsystemen te ondersteunen met relevante, zinvolle en toepasselijke evaluatieraamwerken. Voor een mogelijke beleidslijn of maatregel begint ex-ante evaluatie van trade-offs en synergiën meestal met het identificeren van doelstellingen en verduidelijking van impactpad en verandertheorie, oftewel een voorzien scenario. Op basis van deze doelstellingen en invloedsterreinen worden relevante systeemprestatieindicatoren geselecteerd of ontwikkeld.

Dit project heeft als doel om WR’s analysecapaciteit van trade-offs en synergieën in de ondersteuning van multistakeholder processen ter ontwikkeling van transitiepaden voor duurzame en gezonde voedselsystemen, gebruik makend van visievorming en potentiële scenario’s. De primaire doelgroep van dit project zijn betrokkenen bij transitiepadontwikkeling (centrale en lagere overheden in ontwikkelingslanden) en begeleiders van zulke processen (adviseurs, (lokale) wetenschappers en NGOs die aan beleidsbeïnvloeding werken). Een tweede doelgroep betreft wetenschappers geïnteresseerd in zulke processen.

Publicaties