Project

Transitie IJsselmeervisserij 2019

Voor het IJsselmeergebied worden oogst- en beheersregels bepaald naar aanleiding van modellen die we maken na bestandsbemonstering. Tegelijk bestuderen we de ecologie van schubvissen om, samen met de stakeholders, onze kennis hierover te vergroten.

In het Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied (brief van de minister van LNV naar de Tweede Kamer, d.d. 25 maart 2019) wordt een roadmap geschetst naar een duurzame visserij in het IJsselmeergebied. Een belangrijk onderdeel van het Actieplan is het ontwikkelen van oogstregels voor de visserij op vier schubvissoorten (snoekbaars, baars, blankvoorn, brasem) binnen ecologische randvoorwaarden die worden gesteld door de Europese kaderrichtlijn water (KRW) en opgaven die voortvloeien uit het IJsselmeergebied als Natura2000-gebied waarin onder meer de bescherming van zeldzame vis en voedselbasis voor vogels is vastgelegd. WMR is door het ministerie van LNV gevraagd om deze oogstregels te ontwikkelen en de ecologische randvoorwaarden te onderzoeken.

Daartoe worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  1. De ontwikkeling van instrumentarium voor duurzame onttrekking van vis (oogstregels). Dit richt zich specifiek op de benutting van de 4 schubvissoorten. Duurzame onttrekking betekent ook dat het instrumentarium geschikt wordt gemaakt om eisen vanuit de KRW en Natura2000 mee te nemen in de oogstregels.
  2. Ontwikkeling van ecosysteemkennis die indicaties op kan leveren voor de potentiele visproductie en voor hoe interacties tussen soorten vissen en vogels en visserijen van belang zijn voor een duurzaam visserijbeheer.
  3. In aanvulling op bovenstaande wordt een round-up van lopende activiteiten met betrekking tot visserijbeheer in het IJsselmeergebied uitgewerkt: de toekomst van de spieringvisserij in het IJsselmeer en over de werkzaamheden rondom de visserij-enquĂȘte.

Publicaties