Project

Transmissie humaan pathogenen

Hoe voorkom je ziekteverwekkende bacteriën in verse groenten en fruit? Groenten bestemd voor verse consumptie kunnen soms besmet zijn met ziekmakende bacteriën. Het is voor telers belangrijk om te weten hoe ze een dergelijke besmetting kunnen voorkomen. In deze publiek-private samenwerking wordt onderzocht welke rol het gebruik van mest en water hierbij spelen.

Achtergrond

In de tuinbouwsector zijn momenteel al richtlijnen opgesteld die moeten zorgen voor een veilig gebruik van water en mest in teelten van groenten en fruit voor verse consumptie. Vaak zijn deze richtlijnen echter nog te algemeen en te weinig toegespitst op specifieke gewassen, teelten en productiesystemen. Om dit te verbeteren is meer kennis nodig over het gedrag van deze ziekmakende bacteriën in zowel open teelten als biologische teelten onder glas. Deze kennis maakt het mogelijk om de risicos van eventuele besmettingen beter in te schatten. Op basis hiervan kunnen voor telers maatregelen worden opgesteld waardoor de kans op besmetting sterk wordt verminderd.

In het verleden heeft het eten van besmette groenten en fruit geleid tot persoonlijk leed bij consumenten en tot maatschappelijke onrust over de veiligheid van ons voedsel. De partners in deze publiek-private samenwerking vinden het daarom belangrijk dat met meer kennis en op basis daarvan betere richtlijnen de kans op besmetting door deze bacteriën wordt verkleind en bijdraagt aan de productie van veilig voedsel.

Doel

Verkrijgen van ecologische inzicht in het gedrag van humaan pathogenen in groentegewassen in open teelten, waarmee risico-inschattingen kunnen worden gemaakt van besmetting van plantaardige producten. Op basis van deze risico-inschattingen kunnen beheersmaatregelen worden voorgesteld aan telers waarmee de risicos op besmetting worden verkleind tot algemeen aanvaardbare niveaus.

Aanpak

Het project bestaat uit twee onderdelen:

  1. Risico-inschatting op microbiële besmetting van gewassen door beregening.
  2. Risico-inschatting op microbiële besmetting door de toediening van dierlijke mest.

Beoogde resultaten

Beschikbare nieuwe kennis voor telers over de risicos van gewasbesmettingen met humaan pathogenen onder open-veldomstandigheden.

Publicaties